Tonic 's lesson learned


스위프트에서 JSON 파싱하기

자주 쓸 것 같아 책보고 처음 작성해보고 저장용으로 기록해 둠. (Swift 3.x, Xcode 8.x)

if let url = URL(string: "http://ip.jsontest.com/") {
      
  let urlSession = URLSession.shared
  let task = urlSession.dataTask(with: url, completionHandler: {
    (data, response, error) in
        
    if let nsstr = NSString(data: data!, encoding: String.Encoding.utf8.rawValue) {
      let str = String(nsstr)
      // Print raw string
      print(str)
          
      do {
        let dic = try JSONSerialization.jsonObject(
          with: str.data(using: String.Encoding.utf8)!,
          options:JSONSerialization.ReadingOptions.mutableContainers)
        as! NSDictionary
            
        // Print dictionary
        print(dic)
            
        if let ipAddress = dic["ip"] {    
          // Print value
          print(ipAddress)
        }
      } catch {
        print("error occured")
      }
    }
  })
      
  task.resume()
}
 • JSONlint – JSON 문법 검사기
 • JSONTest – JSON 테스트 문자열 서비스